قیمت نهایی : تومان
قیمت نهایی : تومان

قیمت‌گذاری ترجمه در وبسایت مریم حیدری براساس درک شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و رعایت تعرفه ترجمه انجمن صنفی مترجمان در نظر گرفته شده است.
معیار و مبنای قیمت‌گذاری در ترجمه، کلمه است. در واقع واحد محاسبه برای قیمت‌گذاری ترجمه، تعداد کلمات متن مبدأ است.

Select more than one item for comparison.