قیمت نهایی : تومان
قیمت نهایی : تومان

عوامل مختلفی در تعیین قیمت ویرایش متون تأثیر گذارند که می توان به موارد زیر اشاره نمود.

✤ زبان متن ویرایش
✤ زمینه سفارش ویرایش
✤ زمان مورد نیاز جهت ویرایش
✤ تعداد کلمات و حجم سفارش ویرایش

Select more than one item for comparison.